Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

 

Hodnotiaca správa za školský rok 2011/2012

     1.      Údaje o počte detí

Do MŠ k začiatku školského roka nastúpilo 21 detí, ktoré boli spolu zaradené do jednej triedy nakoľko sme jednotriedna MŠ. V priebehu roka sme vzali ešte ďalšie dve deti. V tomto roku tri deti navštevovali MŠ s odkladom povinnej školskej dochádzky. Do ZŠ bude na konci školského roka odchádzať osem detí, z toho 5detí bude navštevovať ZŠ v Terni a 3 deti budú navštevovať ZŠ v Záhradnom. V ďalšom školskom roku budú MŠ navštevovať 2 deti, ktoré majú odklad povinnej školskej dochádzky. Od 15.2.2012 – 15.3.2012 sa uskutočnil zápis detí do MŠ. Zapísať sa prišlo 8 detí z toho 2 deti nastúpili už počas toho školského roka.

 

     2.      Údaje o počte zamestnancov

           1.      Bc. Lucia Imriščáková – riaditeľka MŠ

           2.      Mgr. Katarína Jackaninová – učiteľka MŠ

           3.      Jana Klebanová – vedúca ŠJ

           4.      Dana Mihalčinová – kuchárka

           5.      Mária Anderková – upratovačka

 

     3.      Údaje o ďalšom vzdelávaní pedagogických zamestnancov

Riaditeľka MŠ navštevuje kontinuálne vzdelávanie konkrétne funkčné vzdelávanie organizované MPC Prešov, kde cieľom je získať potrebné profesijné kompetencie potrebné na výkon v riadiacej funkcii.

 

     4.      Údaje o aktivitách a prezentácií školy

MŠ organizovala v priebehu školského roka zaujímavé akcie, aktivity, ktoré sa uskutočňovali na základe plánu práce školy. Spolupracovali sme ZŠ Záhradné, ktorá nás pozývala na divadielka do školy, ukážku základnej školy, deti si mohli vyskúšať ako je t byť v škole na vyučovacej hodine.

AKTIVITY:

     -         Šarkaniáda

     -         Zber ovocia a zeleniny

     -         Tvorivá dielňa pre mamičky – zdobenie perníkov na vianočnú besiedku

     -         Besiedky pre rodičov – vianočná akadémie, deň matiek v tomto školskom roku     sme mali posedenie na obecnom úrade, tombola s možnosťou vyhrať rôzne  ceny od sponzorov

     -         CVČ Ebony nám prišlo predviesť ukážku hudobno tanečnej hodiny, kde boli zapojené do činnosti aj deti

     -         Zapojili sme sa do súťaže v zbere hliníkových viečok z produktov SABI - vyzbieralo sa nám jedno vrece – zatiaľ nám neprišli zvážiť koľko sme vyzbierali

     -         Návšteva Mikuláša

     -         Fašiangový karneval

     -         Vystúpenie v kultúrnom dome z príležitosti mesiaca úcty k starším

     -         MDD výlet do lesa – presun do lesa na hasičskej avii, súťaže v lese, guláš, odmeňovanie najlepších

     -         Školský výlet s rodičmi Čermeľ detská železnička, Alpinka westernové mestečko

     -         Pravidelne sme organizovali vychádzky do prírody nakoľko sme MŠ nachádzajúca sa v obci

     -         Rozlúčka s predškolákmi, tablo s fotkami odchádzajúcich detí vystavené v miestnom obchode

 

     5.      Údaje o výsledkoch inšpekčnej činnosti

V tomto školskom roku sa neuskutočnila v našej MŠ kontrola zo strany ŠŠI

 

     6.      údaje o priestorových a materiálno – technických podmienkach školy

MŠ je zriadená ako 1triedna MŠ, v jednej budove  sa nachádza trieda so spálňou, umývarka, sklad didaktických pomôcok, jedáleň, kuchyňa, kancelária vedúcej ŠJ, sklady na potraviny, miestna knižnica, kotolňa, sklad na hračky a kĺzaky, šatňa, vstupná chodba, riaditeľňa, šatňa na personál, sklad čistiacich a dezinfekčných prostriedkov pre upratovačku.

Exteriér MŠ tvorí školská záhrada, ktorá je oplotená a vybavená pieskoviskom, preliezkami, kolotočom, hojdačkami a drevenými domčekmi so šmýkalkou. Priestorové a materiálno technické podmienky školy sú rozpracované v prevádzkovom poriadku školy.

V tomto školskom roku bola dokončená druhá etapa ústredného kúrenia. Za pomoci príspevku od rodičov boli deťom zakúpené hračky a didaktické pomôcky ako darčeky na Vianoce pre deti a tiež sumou 60eur prispel aj obecný úrad Veľký Slivník. Priebežne a podľa potreby boli počas roka vykonávané opravy, údržba na zaistenie bezpečnosti pri práci. Opravy vykonáva školníčka ale po dohode s riaditeľkou iná osoba.

     7.      Údaje o finančnom zabezpečení

Vzdelávanie MŠ sa uskutočňuje za čiastočnú úhradu nákladov. Výška príspevku za pobyt dieťaťa MŚ zriadenej obcou určil zriaďovateľ VZN a to sumou 4eur na dieťa. Príspevok MŠ neuhrádzalo dieťa, ktoré malo rok pred plnením povinnej školskej dochádzky, ak zákonný zástupca dieťaťa predložil doklad, že je poberateľom dáky v hmotnej núdzi alebo ak dieťa 30 po sebe nasledujúcich dní nenavštevovalo MŠ.

 

     8.      Úroveň dosiahnutých výsledkov výchovno vzdelávacích výsledkov

Systematickou prácou sme rozvíjali všetky vzdelávacie oblasti, rozvíjali sme základy osobnostnej integrity, prosociálneho cítenia a správania a harmonického spolunažívania detí. V ocharen života a zdravia sme sa zameriavali na utváranie pozitívnych postojov k svojmu organizmu. Pravidelnou realizáciou pobytu vonku sme vytvárali u detí pozitívne postoje  k svojmu zdraviu a zdraviu iných. Enviromentálnou výchovou sme u detí rozvíjali kladný vzťah k prírode živej i neživej, priamym pozorovaním, výletmi, vychádzkami. V mediálnej výchove sme deti viedli k orientácií sa v mediálnom svete. Deti sme učili ovládať prácu s počítačom. Výchovou k tvorivosti sme využívali a skvalitňovali celý pobyt deti v MŠ. Podporovali sme u detí fantáziu. Vytvorili sme pozitívnu klímu, estetické a podnetné prostredie, učili sme ich nachádzať krásu v prírode a okolí. Deti sa počas roka prezentovali svojimi výtvarnými prácami. Deti boli spôsobilé získavať nové poznatky, chápali pojmy primerane k veku.

V oblasti myslenia a vnímania, rozvíjania pozornosti a pamäti sme pomáhali deťom utvárať základné predstavy o veľkosti, farbe, množstve, rovinných a priestorových tvaroch, o umiestnení predmetov v priestore, číselnom rade. Viedli sme deti k porovnávaniu, triedeniu, priraďovaniu, orientácií a logickému mysleniu. Predškoláci na dobrej úrovni zvládli pravo ľavú orientáciu. V priebehu dňa sme poskytovali deťom dostatok priestoru v rečovej oblasti prostredníctvom riekaniek, pesničiek, hudobno pohybových hier. Pri výskyte porúch reči sme sa snažili rodičom vysvetliť dôležitosť logopedickej starostlivosti. Podporovali sme ich k aktívnej a tvorivej činnosti, osvojovaniu si poznatkov formou hry.

V telesnom vývine, v oblasti hrubej motoriky si deti prostredníctvom pravidelných pohybových a relaxačných cvičení a rôznych telovýchovných aktivít zlepšovali koordináciu pohybov, rovnováhu, obratnosť, správne držanie tela. Úroveň v oblasti jemnej motoriky sme rozvíjali prostredníctvom grafomotorických cvičení, modelovaním, kreslením, strihaním, maľovaním a manipuláciou s rôznymi drobnými predmetmi. Deti získali základy správnych hygienických, stravovacích a sebaobslužných návykov a technických zručností. Vytváraním vhodnej klímy, verbálnej a neverbálnej komunikácie sme podporovali adaptáciu novoprijatých detí na nové a neznáme prostredie. Uprednostňovaním kladných výchovných metód, rešpektovaním individuality osobnosti dieťaťa, podporovaním zdravého sebavedomia a sebadôvery sme vytvárali vhodné kamarátske správanie k svojím rovesníkom, dobré medziľudské vzťahy. Deťom sme sa venovali podľa potreby aj individuálne a ponúkali sme rodičom konzultácie a informácie o deťoch.