Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

 

     Rozpis denných činnosti

 

 

7:00 -9:00  

-schádzanie detí

 -hry a hrové činnosti (podľa priania a predstáv    detí, navodené, priamo    i nepriamo usmernené)              

-plánovanie/navrhovanie aktivít

-individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity      

-osobná hygiena

-individuálne jazykové chvíľky

-rozhovory, diskusie

-pohybové a relaxačné cvičenia        

9:00 - 9:30

-činnosti zabezpečujúce životosprávu – osobná hygiena

                                                             - desiata

9:30-11:30

-edukačné aktivity

-výtvarné, hudobné, hudobno-pohybové, grafomotorické, dramatické atď.aktivity realizované formou hry

-pobyt vonku spojený s vychádzkou do blízkeho okolia, príp. realizovaný na školskom dvore s rôznym zameraním

  11:30 – 12:15

-činnosti zabezpečujúce životosprávu –  osobná hygiena

                                                            -   obed

                                                            -    hygiena, čistenie zubov

12:30-14:30

-         odpočinok

14:30 – 15:00

-činnosti zabezpečujúce životosprávu - hygiena

                                                            - olovrant

15:00 – 16:00

-         hry a hrové činnosti  do postupného odchodu detí domov ( podľa priania a predstáv detí )

-         navodené, priamo i nepriamo usmernené

-         individuálne, skupinové alebo frontálne činnosti a aktivity

-         edukačné aktivity, individuálne jazykové chvíľky