Z DIANIA V OBCI / OZNAMY
KONTAKT

Obecný úrad Veľký Slivník 82
082 67 Terňa

Tel.: 051/ 459 52 19

e-mail: velkyslivnik@zoznam.sk

 

 Obec Veľký Slivník 

Súčasnosť 

    Územie obce Veľký Slivník leží v centrálnej časti Šariša, na rozhraní južnej časti pohoria Čergov a juhovýchodnej časti Spišsko-šarišského medzihoria. Podľa administratívneho členenia patrí do Prešovského kraja a okresu Prešov. 

     Rozloha katastra je 608,66 ha , na základe čoho môžeme obec zaradiť medzi stredne veľké až malé obce okresu Prešov. Počet obyvateľov obce je 335.  V okolí obce je prekrásna príroda s množstvom lesných plodov, húb a zveriny. 

 

Infraštruktúra obce 

    Obec má vybudovaný verejný vodovod v celkovej dĺžke 1 700m. Celkovo je v obci 77 vodovodných prípojok. Výstavba vodovodu bola v obci dokončená v roku 2001.

    Obec je plne splynofikovaná STL rozvodmi plynu.

    Telekomunikačná a informačná sieť je káblová. V obci je zavedených 52 telefónnych prípojok. Obec je napojená na digitálnu telefónnu ústredňu v obci Terňa. Prevažná časť obyvateľstva využíva internetové pripojenie.

     Obec má spracovaný plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce.

     Najvýznamnejšou a najstaršou budovou obce je rímskokatolícky kostol zasvätený Nanebovzatiu Panny Márie pochádzajúci z roku 1543. V roku 2008 bola vykonaná celková rekonštrukcia kostola, v roku 2015 bola ku kostolu pribudovaná nová časť a sociálne zariadenie.

     Taktiež bola vykonaná rekonštrukcia budovy obecného úradu.

     V zriaďovateľskej pôsobnosti obce je Materská škola, ktorá prešla rekonštrukciou sociálnych zariadení a interiérových priestorov v roku 2015. V súčasnosti ju  navštevuje 23 detí, ktoré sú aj z okolitých obcí Malý Slivník a Mošurov.

     V Materskej škole vrámci rekonštrukcie boli vytvorené priestory pre Obecnú knižnicu a taktiež nocľaháreň pre vodičov SAD so samostatným vchodom a sociálnym zariadením.

     V súčasnosti sa deti a mládež stretávajú v kultúrnom dome na tanečných tréningoch ľudových tancov. Svoj talent prezentujú na rôznych obecných podujatiach. Ich víziou je založenie tradičného folklórneho súboru obce.